For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

In maart is de taalkundige Marijke van der Wal is te gast bij het Gouden Eeuw Colloquium. Zij zal spreken over het project Brieven als buit waarin de talige diversiteit van vroegmodern Nederlands aan de hand van zeventiende-eeuwse privé-brieven wordt onderzocht.

Detail Summary
Date 1 March 2012
Time 14:30 - 16:00
Location Oost-Indisch Huis

Sailing letters in het licht van de language history from below

De diversiteit van het hedendaagse Nederlands ervaren wij dagelijks in sms-taal, chattaal, het informele taalgebruik tussen vrienden en het formelere taalgebruik van toespraken, krantenartikelen en wetenschappelijke publicaties. De talige diversiteit en alledaagse taal uit het verleden onttrekken zich echter grotendeels aan onze waarneming. De internationale language history from below-benadering is gericht op het exploreren van bronnenmateriaal dat zicht geeft op die talige diversiteit uit het verleden (bijvoorbeeld brieven van negentiende-eeuwse Duitse emigranten geschreven vanuit Amerika). Voor het Nederlands van de zeventiende en achttiende eeuw zijn de zo geheten sailing letters een unieke bron. Onder die documenten, die in oorlogstijden door Engelse kapers werden buitgemaakt, bevinden zich zo’n 15.000 privé-brieven van mannen, vrouwen en zelfs kinderen uit alle lagen van de maatschappij.

De lezing zal laten zien hoe binnen het Leidse Brieven als buit-onderzoek analyse van die privé-brieven vanuit de language history from below-benadering plaatsvindt en tot resultaten leidt. Allereerst komen de problemen aan de orde die moeten worden opgelost voordat daadwerkelijk socio-historisch taalkundig onderzoek kan starten. Zo moeten we vaststellen of de brieven zelf geschreven zijn of niet en tot welke sociale klasse een scribent behoort. Bij dit ‘vooronderzoek’ zal de waarde van interdisciplinariteit voor het voetlicht komen. Vervolgens zullen diverse resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Bij de sociale en regionale diversiteit die uit de analyses naar voren komt, wordt ook de intrigerende vraag gesteld welke verklarende factoren hier een rol spelen.

Prof. dr. Marijke van der Wal

Marijke van der Wal is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands aan de Universiteit Leiden en leidt daar het Brieven als buit-onderzoek. Enkele publicaties op dit terrein zijn:
Marijke van der Wal, De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee. Sailing Letters Journaal III. Zutphen: Walburg Pers, 2010.
Gijsbert Rutten & Marijke van der Wal, Local dialects, supralocal writing systems. The degree of orality of Dutch private letters from the seventeenth century, Written Language & Literacy 14 (2011), 251-274.
Judith Nobels & Marijke van der Wal. Linking Words to Writers: Building a Reliable Corpus for Historical Sociolinguistic Research. In N. Langer, S. Davies & W. Vandenbussche (eds), Language and History, Linguistics and Historiography. Interdisciplinary Approaches, Bern etc: Lang, 2012, 343-361.

Zie voor meer publicaties de website van Marijke van der Wal.

Website Marijke van der Wal

Brieven als buit (project)

Borrel

Het wetenschappelijk deel van de bijeenkomst duurt tot ongeveer 17.00 uur en wordt gevolgd door een borrel.

U bent van harte welkom.

Oost-Indisch Huis
Oost-Indisch Huis

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Voertaal: Nederlands